Sessió 3


Aprenentatge basat en jocs

L’objectiu no és jugar a l’aula, sinó tenir en compte la mecànica del joc per adaptar-la al procés d’ensenyament-aprenentatge.

Gamificació es defineix com l’ús dels elements i de la mecànica del joc en contextos aliens a aquest. És la definició de la Viquipèdia, però és concreta i descriptiva.

 

Per tal de dissenyar un entorn de treball gamificat, s’agafaran els elements principals del joc i s’adaptaran al disseny instructiu d’una activitat. Adaptar els mecanismes del joc a una seqüència didàctica.

 

 

 • Xarxes socials com instrument per a generar jocs i concursos (Twitter, Edmodo, Google Classroom...)

 • Crear/organitzar jocs amb eines genèriques (Kahoot, Plickers...)

 • Generadors de codis QR i Realitat Augmentada


 


Treball presencial al Seminari

 Us proposem desenvolupar dins la sessió una de les dues propostes següents, extretes de les diapositives corresponents de la presentació anterior sobre “Gamificació i aprenentatge basat en jocs en un context educatiu”:

 

 1. Escolliu qualsevol videojoc i identifiqueu els seus elements principals. Lloc proposat: http://www.nintendoemulator.com.
  Temps: 20 - 25 minuts.

 2. Dissenyeu l’argument d’un joc a partir dels elements següents:

  Argument
  Personatge principal
  Enemics (actius)
  Obstacles (passius)
  Objectius
  Recompensa
  Normativa
  Puntuació

  Temps: 20 - 25 minuts.


Treball al centre

 

Us proposem desenvolupar, amb les persones del claustre del vostre centre, una de les dues propostes següents, extretes de les diapositives corresponents de la presentació anterior sobre “Gamificació i aprenentatge basat en jocs en un context educatiu”:

 

1- Idear, amb l’ajut d’altres docents i d’altres integrants de la comunitat educativa del vostre centre, un concurs de fotografia fent servir Instagram.
És imprescindible donar una temàtica concreta i crear un hashtag per identificar el concurs.
Temps aproximat: 20 minuts.

 

2- Dissenyar un Joc de Pistes fent servir codis QR.
És necessari que feu ús d’un mínim de 3 tipologies de contingut (pdf, vídeo, àudio, text, mapes, correu electrònic,...) vinculat al codi QR.

Temps: 25 minuts.  
En aquest espai podreu trobar alguns exemples.

Referències:

El Joc Infantil i la seva metodologia, Materials del CFGS d’educació infantil de l’Institut Obert de Catalunya (consulta el gener de 2017)

http://ioc.xtec.cat/materials/FP/Materials/1752_EDI/EDI_1752_M04/web/html/index.html

 

Els elements del joc, Del bloc gamifi.cat (consulta el gener de 2017)

http://www.gamifi.cat/gamification-4-els-elements-del-joc/
Comparto con vosotros una lista de recursos útiles para gamificar el aula. No es una lista cerrada y podéis aportar otros recursos que creáis que deberían estar en ella.
1. Kahoot!: para crear juegos de preguntas, lluvias de ideas y encuestas. Te permite obtener un feedback inmediato. 
2. Plickers: realiza las mismas opciones que Kahoot!, pero sin la necesidad de que cada alumno disponga de un ordenador o dispositivo móvil.
3. Arcademics: divertidos juegos interactivos multijugador para aprender online jugando con otros compañeros.
4. Makebadges: herramienta online para crear insignias, avatares y banners.
5. Classcraft: para trasnsformar las clases en un juego de rol. ¡Espectacular!
6. Openbadges: mochilas digitales para ir almacenando los logros conseguidos.
7. Juegos educativos: juegos de mesa que no deberían faltar en tu centro educativo.
8. Classdojo: sistema de recompensas para valorar la actitud, el comportamiento, etc.
9. Knowre: para mejorar el dominio de las matemáticas.
10. Playbuzz: para crear cuestionarios, juegos, encuestas, listas, etc. y compartirlas.
11. EducaPlay: para crear y compartir actividades educativas online.
12. Zondle: para crear videojuegos educativos.
13. Cerebriti: para jugar y crear tus propios juegos educativos.
14. Kubbu: para crear ejercicios didácticos interactivos.
15. EDpuzzle: para convertir cualquier vídeo en una gran lección. 
16. Socrative: para mejorar la interacción entre profesores y alumnos. 
17. ProProfs: para crear juegos online, encuestas, evaluaciones y concursos.
18. Educanon: para integrar preguntas dentro de un vídeo.
19. Jigsaw Planet: para crear puzzles a partir de cualquier imagen.
20. Stick Around: para crear juegos interactivos directamente desde el iPad.
21. Proyecto Pasapalabra: para aprender jugando al famoso juego del Pasapalabra.
22. Cálculo musical: una manera muy divertida de practicar cálculo mental.
23. Quimitris: juego basado en el Tetris para aprender la tabla periódica.
24. Iamthecu: simulador de Cubo de Rubik.
25. Chiptone: herramienta para crear sonidos para videojuegos.
26. Quiz Revolution: para elaborar actividades interactivas personalizadas.
27. Siete consejos para gamificar tu clase: infografía explicativa de Aula Planeta.
28. Voki: para crear avatares personalizados.
29. Quizizz: herramienta para crear juegos de preguntas multijugador.
30. Siete juegos de mesa para utilizar en clase.
31. Juegos de la oca para aprender a leer.
32. Trivinet: configura tu propio juego del Trivial.
33. 17 herramientas para crear actividades educativas interactivas.
34. Teach your monster to read: juego para aprender la lectoescritura en inglés.
35. Mentimeter: para crear encuestas y cuestionarios atractivos.
36. Bighugelabs: herramienta online para crear nuestras propias cartas
37. Quizlet: herramienta para crear tarjetas con contenidos educativos.
38. Lyrics Training: una web increíble para mejorar nuestro nivel de inglés o de otro idioma de una manera muy divertida y eficaz.

Aprenentatge per projectes


 

Aquest bloc del seminari es basa, principalment, en el que desenvolupa el document “Projectes Educatius en Xarxa”, que forma part de la Col·lecció TAC del Departament d’Ensenyament.

 

En aquest document es diu:

 

“Els projectes en xarxa aporten un riquíssim ventall d’ingredients que enriqueixen la tasca del professorat, augmenten la motivació de l’alumnat i donen la possibilitat d’entrar en contacte directe amb nois i noies d’altres indrets. Permeten treballar en grup tant dins de l’aula com de forma virtual amb companys i companyes d’altres llocs, realitzar projectes, crear coneixement en comú i conèixer realitats lingüístiques, culturals i socials molt diferents o allunyades.

 

Treballar en ‘projectes en xarxa’ no comporta necessàriament treballar per projectes. Els projectes en xarxa són un recurs, sensible a utilitzar-se amb un ventall variat de metodologies, però la tria de la més adient correspon únicament al professorat. Els participants d’un mateix projecte poden, perfectament, compartir la seva tasca, utilitzant a l’aula metodologies de treball diferents.

 

A través d’aquest recurs es poden adquirir competències comunicatives, com la comunicativa lingüística i audiovisual, competències metodològiques com el tractament de la informació i competència digital, i la d’aprendre a aprendre, competències personals com la d’autonomia i iniciativa personal i, finalment, competència social i ciutadana basada en quatre eixos: aprendre a ser i actuar de manera autònoma, aprendre a pensar i comunicar, aprendre a descobrir i tenir iniciativa i aprendre a conviure i habitar el món.”


ACTIVITAT 1 - Conscienciació sobre els projectes col·laboratius. Trencaclosques i reflexió col·lectiva.

 “Projectes Educatius en Xarxa” diu:

 

‘Projectes educatius en xarxa’ són els projectes en els quals intervenen diferents participants (estudiants, grups, famílies, docents, escoles...) amb una finalitat comuna, independentment de si s’utilitza la telemàtica o no.

Atenent a les característiques pròpies dels projectes en xarxa els podem classificar en:

 

 

PROJECTES-COOPERATIUS.png

 


ACTIVITAT 2 - Familiarització amb alguns projectes en xarxa.

 

“El treball cooperatiu és el model d’ensenyament i aprenentatge que es recomana per realitzar les activitats dels projectes, on petits grups d’estudiants interaccionen per completar una tasca. La cooperació crea un entorn emocional que afavoreix l’aprenentatge.

 

 

Aquest model es basa en el principi d’interdependència positiva, que afavoreix crear un ambient en el qual, de cadascuna de les propostes, solucions o èxits de cada component del l’equip, en depenen les dels altres components.

 

Johnson & Johnson i Holubec identifiquen quatre nivells d’habilitats comunicatives que cal desenvolupar per resoldre amb èxit la participació en projectes, que són:


HABILITATS GRUP.png


Quan es fa la distribució per grups per treballar en alguna activitat d’un projecte, és molt útil repartir responsabilitats i donar a cada alumne/a un rol en el treball de grup.


D’aquesta manera s’afavoreix la interdependència entre els membres del grup i es desenvolupa la responsabilitat personal. Els diferents rols no impliquen una jerarquització de les funcions, simplement tenen responsabilitats diferents, necessàries per resoldre la feina a fer. Es poden concretar en:


 • Comunicador/a

 • Facilitador/a

 • Secretari/ària

 • Responsable dels materialsACTIVITAT 3 - Pluja d’idees. Reflexió sobre l’activitat de treball per projectes.

  

Finalment, es recomana la lectura del document

“Projectes Educatius en Xarxa”, especialment l’apartat d’aplicació a l’aula.

 


Concreció de tasques a desenvolupar (Aprenentatge basat en projectes)

 

Treball presencial al Seminari


Activitat 1 - Trencaclosques i reflexió col·lectiva. A partir d’aquí es defineixen  els Projectes en Xarxa col·laboratius i cooperatius. Temps: 15 minuts.

(Utilitzeu el trencaclosques i les indicacions que trobareu a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari).

      

Activitat 2 - Familiarització amb alguns projectes en xarxa. Temps: 30 minuts.

L’activitat consisteix a explorar algun dels projectes que es llisten tot seguit i explicar-lo als altres grups.

Cal fer grups. Per a fer-los, disposeu de propostes a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari.

Cada grup disposa de 5 minuts per informar-se, 1 minut perquè cada grup presenti el projecte, 30 segons per dubtes a cada grup. Alguns projectes són:Com que és convenient que hi hagi tants projectes com grups al seminari, consulteu la pàgina http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/projxarxa on en trobareu una bona col·lecció agrupats per nivells i amb vídeos explicatius.

 

En aquesta activitat encara no s’han assignat rols als integrants de cada grup. Això ha de servir per veure la necessitat de dur a terme aquesta distribució, rotativa, de tasques.

 

Activitat 3 - Pluja d’idees. Reflexió sobre l’activitat de treball per projectes. Temps: 20 minuts.

Assigneu els diferents rols a cada integrant de cada grup (disposeu de propostes a la Guia Didàctica d’aquesta sessió del seminari):

 

 •  Comunicador/a
 •  Facilitador/a
 •  Secretari/ària
 •  Responsable dels materials

 

Pluja de idees i reflexió sobre l’activitat - Discutiu, tot emprant els post-it (una idea per post-it) sobre els elements que considereu bàsics per desenvolupar un projecte en xarxa a l’aula.

Han de sorgir els aspectes claus del treball per projectes: Objectius, formació de grups, rols, treball cooperatiu, temporització, recursos personals i materials, avaluació...

Síntesi - Tot treballant amb els diferents rols, cada grup ha de sintetitzar les idees en format de conclusions.

 

Si disposeu de temps, és convenient tancar l’activitat i el bloc sobre l’aprenentatge basat en projectes fent que cada grup exposi sintèticament les seves conclusions a la resta de grups, fent èmfasi en els punts clau de les seves conclusions i respectant els rols assignats.