Sessió 5


Resum del document de competència digital docent

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

Per a definir la Competència Digital Docent,  a  proposta  de  la  consellera  d’Ensenyament,  el  Govern  va acordar, en data   25   de   novembre   de   2014,   crear   el  Projecte   Interdepartamental   de Competència   digital   docent–PICDD ACORD GOV/157/2014,   DOGC   Núm.   6759      de 27.11.2014) . Els seus objectius són els d’identificar les competències digitals per al professorat no universitari així com establir el marc i el disseny dels mitjans per a l’adquisició i acreditació d’aquestes competències.

 La Competència digital docent (a partir d’ara CDD) fa referència a les habilitats de caire didàctic i metodològic (a partir d’ara CDM),  però  es  va  apuntar  que  és  necessari  assegurar  també  la competència TIC referida a l’ús instrumental de les tecnologies (a partir d’ara CDI).

 

Competència Digital Docent = (CDD)

Competència Digital Metodològica + Competència Digital Instrumental

(CDM)  +   (CDI)

 

En el cas de Catalunya, la competència digital per a  la ciutadania en general està definida en els  continguts  de  les  competències  ACTIC  (Decret 89/2009,  de  9  de  juny,  pel  qual  es  regula l’acreditació  de  competències  en  tecnologies  de  la informació  i  la  comunicació  i Ordre  EMO/417/2012, de  27 de  novembre) en els seus tres nivells (ACTIC 1, 2 i  3).

 De comú acord s’ha decidit que la definició de la  CDI no  havia  de  ser  objecte  de  treball del  PICDD  ja  que aquesta pot quedar emmarcada dins d’un dels nivells ACTIC


El Document "
Definició de la Competència Digital Docent per al professorat no universitari" (document provisional i en revisió) concreta el què i el com de la integració transparent de les tecnologies digitals dins l'àmbit educatiu.

De l'esmentat document extraiem els paràgrafs que defineixen el seu principal objectiu: 

"Per a desenvolupar la seva tasca, professors i mestres, han d’utilitzar les TIC, no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències transversals, de caire instrumental en TIC, cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant, així, les competències digitals docents."
 
"El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament va publicar els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital que han d'assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l’ensenyament."


"S’entén per Competència Digital Docent (CDD) la capacitat que el professorat té de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el  Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de: 
 • (a) facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu; 
 • (b) dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital; 
 • (c) contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius."
 
PROPOSTA DE COMPETÈNCIA DIGITAL METODOLÒGICA(CDM)
Les dimensions definides en l'esmentat document de la competència digital docent són: 
 • Disseny, planificació i implementació didàctica
 • Organització i gestió d'espais i recursos educatius
 • Comunicació i col·laboració
 • Ètica i civisme digital
 • Desenvolupament professional
 

Indicadors de la competència digital metodològica per nivells

Dimensió 1:

Disseny, planificació i implementació didàctica

Descripció Capacitat  de  selecció,  ús  i  avaluació de  tecnologies  digitals de  suport  en  la  definició  i  execució  del procés d’ensenyament-aprenentatge, dins i fora de l’aula; per a optimitzar la planificació i organització dinàmica  de  les  experiències,  les  activitats  i  els  recursos  previstos  per  a  garantir  l’adquisició  dels aprenentatges i facilitar la col·laboració i difusió entre la comunitat educativa

Descriptors / Nivells

Bàsic

Intermedi

Avançat

1.1. Ús de les tecnologies digitals com a recursos i estratègies en processos d'ensenyament i aprenentatge

Utilitza les tecnologies digitals de manera puntual en les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Incorpora l’ús de les tecnologies digitals de manera integrada en les activitats d’ensenyament-aprenentatge

Dissenya i desenvolupa activitats i materials didàctics on els alumnes utilitzen tecnologies digitals amb metodologies que donen resposta a les necessitats de l’era digital

1.2. Selecció de recursos digitals per al disseny d'activitats i la planificació didàctica

Selecciona i prioritza els recursos i eines més adients per a diferents activitats

Elabora planificacions didàctiques basades en recursos digitals prèviament seleccionats

Avalua la qualitat i la idoneïtat dels recursos digitals seleccionats per a la situació d’ensenyament-aprenentatge

1.3. Incorporació de tecnologies digitals en coherència amb el projecte educatiu i les infraestructures del centre

Coneix els espais amb tecnologies digitals del centre i el seu funcionament

Utilitza els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent, amb i sense alumnes, de forma habitual

Contribueix amb la seva iniciativa a que tot el professorat del centre utilitzi

els recursos i espais amb tecnologies digitals en la seva activitat docent.

1.4. Incorporació de la competència digital dels  alumnes a les programacions didàctiques

Dissenya activitats d’ensenyament-aprenentatge que tenen en compte l’ús de les tecnologies digitals

Dissenya  les activitats d’ensenyament-aprenentatge d’acord amb el desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”

Coordina, al centre, l’aplicació del desplegament curricular sobre les “Competències bàsiques de l’àmbit digital”

1.5. Ús de les tecnologies digitals per atendre la diversitat dels alumnes

Utilitza les tecnologies digitals per augmentar la motivació i facilitar l’aprenentatge amb alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE)

Col·labora en la planificació de centre de l’ús de les tecnologies digitals per  donar resposta a les NESE

Elabora materials i recursos personalitzats per atendre les NESE de l’alumnat i per compensar les desigualtats d’accés a la tecnologia

1.6. Ús de les tecnologies digitals en el seguiment i l'avaluació dels alumnes

Bàsic Utilitza de forma individual recursos  digitals per a la tutoria i seguiment de l’alumnat (reunions, assistència, avaluació, expedient, ...)

Utilitza, compartint-los amb els altres professionals del centre, recursos digitals per realitzar l’avaluació i el seguiment dels alumnes

Coordina en el centre la utilització de les tecnologies digitals en el seguiment i l’avaluació dels alumnes i dissenya noves actuacions en aquest àmbit

1.7. Aplicació de metodologies innovadores amb l'ús de tecnologies digitals

Coneix les iniciatives d’innovació educativa al centre vinculades amb les tecnologies digitals i les té en compte a les seves programacions didàctiques

Intermedi

Participa en projectes d’innovació educativa al centre on les tecnologies digitals hi

tenen un protagonisme rellevant

Lidera projectes d’incorporació d’estratègies i metodologies innovadores en l’ús de les tecnologies digitals

 

Dimensió 2: Organització i gestió d'espais i recursos digitals

Descripció Capacitat per organitzar i gestionar, de manera responsable i sostenible, les tecnologies digitals, de

manera que facilitin i/o permetin millorar les condicions de treball, tant a nivell de gestió educativa com a nivell didàctic.

Descriptors / Nivells

Bàsic

Intermedi

Avançat

2.1. Coneixement i aplicació de les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals

Fa un ús responsable de les tecnologies digitals aplicant les normes d’ús dels recursos, infraestructures i espais digitals del centre

Vetlla per a què l’alumnat faci un ús responsable de les tecnologies digitals del centre i apliqui les normes d’utilització

Resol incidències de manera autònoma de l’equipament d’ús personal i de

l’aula i fa propostes de millora per a la seva utilització

2.2. Coneixement i ús del programari d’aplicació general del centre

 

Coneix i utilitza el programari d’aplicació general del centre (gestió administrativa, tutoria, etc.)

Proposa millores en el programari d’aplicació general del centre i/o proposa incorporar nou programari

Administra el programari d’aplicació general del centre i en coordina la

utilització

2.3. Organització de les tecnologies digitals tenint en compte els diferents ambients d’aprenentatge

 

Utilitza les tecnologies digitals d’aula: PDI, dispositius fixes i mòbils, etc. en funció de cada situació d’ensenyament-aprenentatge

Adapta les activitats d’ensenyament-aprenentatge als espais i a les tecnologies digitals de què disposa el centre

Té la responsabilitat de modificar els espais d’ensenyament-aprenentatgeamb tecnologies digitals per millorar-los  i optimitzar la infraestructura disponible

2.4. Implicació en projectes de centre relacionats amb  les tecnologies digitals

Segueix les directrius acordades a nivell de centre de participació en projectes relacionats amb les tecnologies

Forma part activa dels equips de centre i aporta la seva experiència i coneixements en l’aplicació dels projectes relacionat s amb les tecnologies digitals

Impulsa i/o coordina la realització de projectes de centre relacionats amb les tecnologies digital

2.5. Ús de recursos digitals oberts

-

-

-

 

Dimensió 3: Comunicació i col·laboració

Conjunt de coneixements, habilitats, actituds, estratègies i sensibilització que es requereixen quan s'utilitzen les tecnologies digitals per comunicar-se, col·laborar, crear i compartir continguts i  construir coneixement en el marc  del disseny, implementació o avaluació d’una acció educativa entre docents i amb els estudiants

Descriptors / Nivells

Bàsic

Intermedi

Avançat

3.1. Comunicació utilitzant tecnologies digitals

 

Utilitza tecnologies digitals per comunicar-se amb els seus alumnes i per coordinar-se amb d’altres docents

Utilitza recursos tecnològics per publicar i compartir les seves experiències docents

Lidera projectes d’ús de tecnologies digitals per comunicar-se i compartir experiències i coneixements entre docents

3.2. Participació activa en xarxes educatives en entorns digitals

Forma part de xarxes educatives en entorns digitals

Intermedi

 

Col·labora de forma activa en xarxes educatives en entorns digitals

Proposa i dinamitza projectes en xarxes educatives en entorns digitals

3.3. Foment de la construcció col·laborativa de coneixement amb recursos digitals

Utilitza els recursos i mitjans digitals per treballar col·laborativament amb els estudiants i els docents

Fomenta l’ús actiu del mitjans i recursos digitals per dur a terme treball col·laboratiu entre els diferents col·lectius de la comunitat educativa

Lidera processos de treball col.laboratiu amb i entre els diferents col·lectius

de la comunitat

.

 

Dimensió 4: Ètica i civisme digital

Coneixement i assumpció de les implicacions derivades de l’ús de les tecnologies digitals en l’àmbit educatiu pel que fa a les qüestions de legalitat, seguretat i identitat digital. Formació dels alumnes sobre aquestes qüestions per tal que facin un ús ètic i responsable d’aquestes tecnologies.

Descriptors / Nivells

Bàsic

Intermedi

Avançat

4.1. Protecció dels drets fonamentals a la intimitat personal i a la pròpia imatge en l'ús de les tecnologies digitals

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per  promoure el respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Elabora materials didàctics de forma col·laborativa per promoure el respecte a l’honor, la intimitat personal i la pròpia imatge en l’ús de les tecnologies digitals

Assessora la comunitat educativa sobre mesures per garantir  la privadesa de les dades personals en l’ús de tecnologies digitals i promoure una identitat digital responsable

4.2. Ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Realitza activitats didàctiques amb els alumnes per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Elabora materials didàctics per promoure l’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

Promou en el centre iniciatives d’ús responsable, segur i saludable de les tecnologies digitals

4.3. Promoció de l’accés als recursos respectant la propietat intel·lectual

Bàsic Respecta els drets d’autor en els materials docents que reprodueix o que elabora fent ús de les tecnologies digitals

 

Promou el respecte a la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals durant les activitats amb els alumnes

Assessora d’altres professionals pel que fa al respecte de la propietat intel·lectual en l’ús de les tecnologies digitals

4.4. Foment de la inclusió digital

Potencia l’accés i l’ús de les tecnologies digitals per part de tots els alumnes amb la intenció de compensar les desigualtats

Participa en l’organització de l’atenció a la diversitat del centre exercint accions per compensar les desigualtats d’accés i nús de les tecnologies digitals

Lidera iniciatives d’utilització dels espais i recursos tecnològics digitals del centre per part de la comunitat educativa, orientades a la compensació de les desigualtats digitals

4.5. Foment de la construcció d'una adequada identitat digital

Desenvolupa activitats d'ensenyament-aprenentatge per a la construcció d’una identitat digital adequada dels alumnes

Incorpora a les creacions documentals i als espais virtuals la identitat digital del centre

Participa en la millora de la  identitat  i de la reputació digital del centre educatiu

 

 

 

 

 

Dimensió 5: Desenvolupament professional

Les competències relacionades amb el desenvolupament professional del docents tenen a veure amb les reflexions sobre la seva pràctica professional, en relació als reptes educatius que planteja la societat actual; així com la implicació en entorns educatius virtuals, on configura la seva identitat digital professional, aporta i divulga recursos educatius i es forma de manera permanent.

Descriptors / Nivells

Bàsic

Intermedi

Avançat

5.1. Configuració de la pròpia identitat digital professional

Utilitza la identificació digital professional de forma habitual en les comunicacions i el seu perfil actualitzatals espais virtuals del centre

Té un perfil digital i un currículum professional actualitzat en línia

Avançat Utilitza les xarxes socials i professionals com a mitjà de comunicació i interacció professional

5.2. Pràctica reflexiva sobre l’activitat professional relacionada amb les tecnologies digitals

Utilitza els espais digitals amb l’objectiu de compartir coneixements i experiències

Intermedi

Gestiona un espai digital propi com a mitjà per publicar i difondre el seu coneixement professional i fer participar a la comunitat educativa

Crea i gestiona espais virtuals per difondre el coneixement col·lectiu i per afavorir la comunicació i la interacció entre els membres de la comunitat educativa

5.3.Incorporació d’innovacions docents basades en les tecnologies digitals

Participa en projectes d’innovació basats en l’ús educatiu de les tecnologies digitals

Dissenya i implementa activitats i projectes d’innovació a l’aula que impliquen l’ús educatiu de les tecnologies digitals

Impulsa projectes innovadors que impliquen l’ús de les tecnologies digitals a diferents àmbits

5.4. Participació en recerques educatives relacionades amb les tecnologies digitals

S’informa sobre els progressos de la recerca sobre l’impacte educatiu de les tecnologies digitals

Participa en recerques sobre els usos educatius de les tecnologies digitals

Promou recerques que analitzen els efectes educatius de les tecnologies digitals

5.5. Creació i divulgació de continguts i recursos educatius en format digital

Gestiona  informació multimèdia i la utilitza en situacions d’ensenyament-aprenentatge

Elabora continguts multimèdia per al treball a l’aula en diferents situacions d’ensenyament-aprenentatge

Crea i comparteix materials didàctics multimèdia en repositoris en línia

5.6. Participació en comunitats virtuals d’aprenentatge per a l’actualització docent

Utilitza materials docents compartits en xarxa per a l’acció docent a l’aula

Utilitza l’aprenentatge en xarxa com a mitjà de formació permanent

Fomenta l’aprenentatge en xarxa entre els membres de la comunitat educativa, tant del centre com de fora

5.7. Participació en activitats de formació permanent en l’àmbit de la competència digital

Participa en activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals

Es forma de manera permanent (“en qualsevol lloc i qualsevol moment”) mitjançant activitats de formació relacionades amb les tecnologies digitals

Transforma la seva pràctica docent, mitjançant la incorporació de les tecnologies digitals a aquesta, a partir dels aprenentatges fets en activitats de formació permanent

 

 

Proposta del Depart. Competència digital docent

A - Introducció 

Temes de la sessió
 • Al voltant de la Competència Digital Docent
 • Seqüència de creació de continguts digitals per a crear una proposta didàctica
 • Toolbox com a punt de referència per a l'aprenentatge mòbil
 • Proposta de temes dels seminaris del curs 2016-2017

El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual. Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica.

El Document "Definició de la Competència Digital Docent per al professorat no universitari" (document provisional i en revisió) concreta el què i el com de la integració transparent de les tecnologies digitals dins l'àmbit educatiu.

De l'esmentat document extraiem els paràgrafs que defineixen el seu principal objectiu: 

"Per a desenvolupar la seva tasca, professors i mestres, han d’utilitzar les TIC, no només de forma instrumental, sinó també com a recurs metodològic. És a dir, a les competències transversals, de caire instrumental en TIC, cal afegir-hi les competències metodològiques en l’ús de les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC), conformant, així, les competències digitals docents."
 
"El novembre de l’any 2013, el Departament d’Ensenyament va publicar els documents d’identificació i desplegament de les competències bàsiques de l’àmbit digital que han d'assolir els alumnes en les etapes obligatòries de l’ensenyament."


"S’entén per Competència Digital Docent (CDD) la capacitat que el professorat té de mobilitzar i transferir tots els seus coneixements, estratègies, habilitats i actituds sobre les Tecnologies per a l’Aprenentatge i el  Coneixement (TAC) en situacions reals i concretes de la seva praxi professional per tal de: 
 • (a) facilitar l’aprenentatge de l’alumnat i l’adquisició de la competència digital d’aquest col·lectiu; 
 • (b) dur a terme processos de millora i innovació a l’ensenyament d’acord amb les necessitats de l’era digital; 
 • (c) contribuir al seu desenvolupament professional d’acord amb els processos de canvi que tenen lloc a la societat i als centres educatius."
Les dimensions definides en l'esmentat document de la competència digital docent són: 
 • Disseny, planificació i implementació didàctica
 • Organització i gestió d'espais i recursos educatius
 • Comunicació i col·laboració
 • Ètica i civisme digital
 • Desenvolupament professional
Amb l'objectiu de treballar aquestes dimensions, en aquesta sessió del seminari TAC es proposa una doble activitat que integri una part important d'aquestes dimensions: la selecció tant de continguts com d'eines digitals per a la producció de recursos didàctics i la seva aplicació a l'aula.  

El concepte que millor s'adapta a aquesta doble proposta és la seqüència de cerca, tracta, transforma i comparteix informació que, concretament, 
s'anomena "cura de continguts" (content curation), alguna cosa així com conservació o preservació de continguts. De fet, "curador" és el terme que s’utilitza per a referir-se a la feina de conservador, sigui de museus, de col·leccions, etc. Es refereix, doncs, a una tasca relacionada amb la selecció, l’exposició, o la classificació, més que no pas al guariment o a la reparació d’alguna cosa. (Xavier Mas, al seu blog Mirades).

Esquema de la seqüència proposada:
Però... què és curar continguts?
Curar continguts és seleccionar –o rescatar– continguts de la Xarxa d’acord amb uns criteris o una temàtica i posar-los a l’abast d’altres usuaris. Però no només això. Un contingut curat ha de ser un contingut rellevant, escollit i que aporti valor.
Es poden curar continguts de moltes maneres. De fet tots ho fem habitualment de manera informal. D’això Twitter n’és un bon exemple. Molts dels usuaris a qui seguim és perquè ens proporcionen de forma regular uns continguts determinats, escollits i seleccionats perquè expressen una idea, il·lustren un concepte, presenten una novetat o aporten una informació significativa sobre un tema determinat. L’hàbit de publicar i de compartir amb els altres aquelles “pedretes precioses” que trobem a la Xarxa que ens generen interès no deixa de ser una forma de curació de continguts.
 
Però la curació de continguts és també una activitat explícita i intencionada. En aquest sentit, qualsevol de nosaltres pot assumir el rol de curador de continguts en una temàtica determinada i arribar a esdevenir un punt de referència ben reputat en els universos digitals d’altres usuaris. Per ser un bon "Content Curator" només cal habilitar els mitjans i els canals adequats –tant per nodrir-se de continguts com per a publicar-los–, disposar d’una estratègia de difusió adequada, i tenir clares aquestes tres premisses: especialització (centrar-se en una àrea temàtica), selecció (escollir continguts rellevants, clars i significatius) i constància (publicar respectant una regularitat).  Del bloc Mirades de Xavier Mas.
Aquesta presentació sobre la "curació de continguts" de Juanmi Muñoz clarifica aquest concepte.
 
Aquesta pàgina ens presenta diversos exemples sobre com integrar tecnologies digitals a l'aula d'acord amb el model SAMR per a la integració de la tecnologia en l'ensenyament, desenvolupat pel Dr. Ruben Puentedura. "SAMR" és l'acrònim de Substitució, Augment, Modificació i Redefinició. El model SAMR proporciona una tècnica per moure a través de graus d'adopció de tecnologia per trobar usos més significatius de la tecnologia en l'ensenyament i allunyar-se del simple ús de "tecnologia pel bé de la tecnologia".

B - Dinàmica de treball de la sessió presencial

 
Les persones participants al seminari duran a terme les següents accions:
 1. Crear grups de treball de 3 persones (sempre que es pugui)
 2. A partir del tema que proposem, 2016 any de la gastronomia catalana, concretar la mirada que li voleu donar (nutrició, conreu, comerç, turisme, geografia, etc), amb l'objectiu d'elaborar una proposta didàctica d'aula.
 3. Caldrà fer una feina de doble direcció:
  • D'una banda, haureu de fer la feina de cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir els continguts necessaris a la Xarxa per a la proposta. 
  • De l'altra, haureu de cercar APPS a Toolbox per a desenvolupar les diferents accions de la proposta didàctica que creareu.
 4. Un cop elaborada la proposta en grup, que contindrà eines de cerca, organització i tractament de la informació, així com aplicacions i serveis ad hoc, es publicarà, tot respectant els drets d'autor, a l'espai que es concreta més avall. També es recolliran les adreces dels recursos més interessants en un sistema de marcadors socials.
Per a l'organització i desenvolupament de les activitats s'utilitzaran els serveis de "la meva XTEC" i el portal d'Apps educatives Toolbox, amb l'objectiu de facilitar la formació contínua, mes enllà del seminari. La comunicació i participació de les persones serà fonamental per al desenvolupament de l'activitat.
Activitat sobre cercar, seleccionar, transformar, difondre i compartir continguts a la xarxa

Cerca i classificació de la informació
 • A partir del tema que proposem, 2016 any de la gastronomia catalana, i amb la mirada que heu decidit, cerqueu la informació necessària a la Xarxa per a la vostra proposta didàctica d'aula.
  Una persona de cada grup adoptarà la plantilla on s'aniran enregistrant les cerques i la compartirà amb drets d'edició amb la resta del grup. 
 • Anoteu les URL que heu trobat rellevants a la plantilla.  Cada persona del grup aporta 2 adreces i escriu el seu nom a la columna "Aportat per".
 • Tots els membres del grup consulten i comenten les URL proposades pels altres companys, deixant la seva opinió a una de les columnes "Alumne X".
Selecció de la informació trobada
 • Cada grup selecciona 3 pàgines (URL) de totes les aportades. Són les que s'usaran amb l'alumnat per a donar orientacions sobre el tema a desenvolupar.

Cerca i selecció d'Apps a Toolbox
 • Mireu la presentació sobre el funcionament i les possibilitats de Toolbox i, si no ho heu fet encara, enregistreu-vos-hi:
 • D'acord amb les necessitats de la proposta que esteu construint, busqueu les Apps més adients. Fixeu-vos que en alguns casos hi ha experiències i col·leccions que us poden orientar.
 • Mireu de trobar Apps a Toolbox per a cercar, classificar, transformar, difondre i compartir els continguts rellevants que heu trobat a Internet.
Transformació i publicació
 • La persona coordinadora del Seminari TAC adoptarà la plantilla final on cada grup dins el propi seminari hi publicarà una proposta, com a mínim. Una proposta, una diapositiva. Caldrà que la comparteixi amb dret d'edició amb tothom del seu Seminari. Finalitzada l'activitat, quan tots els grups hagin publicat la seva proposta, caldrà que desactivi aquest permís i deixi només permís de lectura per a tothom.
 • Elaboreu la vostra proposta didàctica i escriviu-la a la plantilla final.
 • Tingueu en compte la propietat intel·lectual del que publiqueu.
 • Mireu les diapositives dels companys i companyes, que us poden proporcionar idees interessants.

 

Sistemes per a curació de continguts i catalogació

    
 

 

Documents de consulta recomanats

Disposeu de la informació completa als documents: