Sessió 5


Aprofundiment de la competència digital de l'alumnat.

A - Introducció

 

L'enfocament d’aquesta sessió del Seminari TAC consisteix en dues fases:

 

 • A la primera fase es farà una revisió de la situació actual que ha de servir com a recordatori de la Competència Digital de l’Alumnat i per a posar-nos en situació.

 • La segona, de caire més pràctic, servirà per a que els participants al seminari aportin activitats que hagin dut a terme en els seus centres i mirin de lligar-les amb les taules de seqüenciació que es presentaran més endavant. Aquest apartat servirà per crear un repositori d'activitats, relacionades amb les competències i/o els continguts, que podrà quedar a disposició dels centres. L’objectiu final desitjat és arribar a disposar d’una eina que, seleccionant les competències o els continguts clau, proposés una sèrie d'activitats a treballar.

 

Més concretament, la dinàmica de la segona fase serà aquesta:

 

 • Els participants han de portar alguna activitat que estiguin fent o hagin fet amb els seus alumnes, en la qual utilitzin recursos digitals o no. S’explica al punt C-0 d’aquest document.

 • A la sessió s'agruparan per nivells, primària-secundària i per grups en funció de les activitats que hagin portat (amb continguts digitals o no). Es procurarà que a cada grup hi hagi algú amb activitats digitals i algú amb activitats no digitals.

 • Per grups, analitzaran l’activitat digital i, comparant-la amb els documents que es van desenvolupar al seminari TAC del Vallès Oriental IV (veure punt B més avall), observaran si coincideix en la ubicació a nivell de cicle.

 • Per grups, analitzaran l’activitat no digital i miraran d’enriquir-la amb eines i recursos digitals, aprofitant com a guia la seqüenciació que es va proposar des del seminari TAC del Vallès Oriental IV (veure punt B més avall).

 • Un cop fets els dos punts anteriors, es crearà una mena de rúbrica (indicada al punt C-1 d’aquest document) que permeti avaluar l'activitat basant-se en les competències digitals i els indicadors d’avaluació.

 

Objectius de la sessió

 

 • Recordar els documents de competències bàsiques de l'àmbit digital, i més concretament, les competències, continguts clau i estratègies metodològiques.

 • Conèixer una proposta de seqüenciació de continguts de les competències digitals al llarg de l'Educació Primària i Secundària.

 • Analitzar diverses activitats des del punt de vista de les competències i continguts digitals, tot fixant indicadors d'avaluació de les competències.


L'objectiu final de tot seria que es poguessin integrar totes aquestes activitats i fer-les accessibles a tothom encara que això queda fora de l'abast de la sessió però seria una línia de treball en el futur.

 

 

B - Eix temàtic de la sessió: Aprofundiment de la competència digital de l'alumnat

 

Durant tot el curs passat, dins el Seminari TAC del Vallès Oriental IV van  estar elaborant unes taules de seqüenciació dels continguts de les competències digitals.

 

Partint com a base dels Documents de desplegament de les Competències bàsiques de l'àmbit digital, (primària i secundària) elaborats pel Departament d'Ensenyament, i tenint en compte els àmbits, subcompetències i continguts clau que s'especifiquen als documents, es van esmicolar els continguts específics i habilitats pròpies de cada competència.

 

A continuació, es va graduar l'assoliment d'aquests continguts específics i habilitats al llarg de l'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Secundària. Es va establir un codi de colors per il·lustrar millor aquest assoliment:

 

 • Vermell (0): El contingut no es treballa en aquesta etapa

 • Groc (1): El professorat mostra el contingut i/o se'n treballa en grup

 • Verd (2): El contingut es treballa individualment amb la guia del professorat

 • Blau (3): El contingut es treballa individualment fins l'assoliment

 

Aquestes taules no són un document oficial, no són d'ús obligatori, ni són estàtiques. Cada centre pot adaptar-les a la seva realitat i les seves necessitats, i poden anar evolucionant amb el temps.

 

Les taules de seqüenciació de continguts de les competències digitals poden ser molt útils per la programació TAC vertical del centre, com a document de programació a l'aula, per a l'avaluació de l'alumnat, per al traspàs d'informació entre etapes i entre cicles i per a la reflexió sobre continguts digitals...

 

En aquests moments, les taules encara no estan acabades. Els manca una revisió tant a nivell de contingut, de discurs metodològic, com d'ortografia i gramàtica.

 

Aquestes taules estan en revisió permanent i per tant podeu anar trobant modificacions. Es poden trobar en aquest enllaç públic del Drive .

Volem agrair a la coordinació i a tots els companys i companyes del Seminari TAC del Vallès Oriental IV la seva aportació i feina per elaborar els documents.

 

C - Concreció de tasques a desenvolupar

 

0 - Tasques prèvies

Escolliu una activitat que estigueu fent o que hàgiu fet amb els alumnes, que utilitzi eines digitals o no.  Utilitzeu aquest document per recollir la informació sobre aquesta activitat i portar-lo al seminari. Cal que inicieu la sessió amb el vostre usuari XTEC i us en feu una còpia a la vostra unitat de Drive per poder-lo editar.

 

Recordeu de tenir preparat aquest document abans de la sessió presencial del seminari.

 

 

1 - Treball presencial al Seminari

 

Fer un breu recordatori dels documents de desplegament de les Competències bàsiques de l'àmbit digital del Departament d’Ensenyament.

Punt de partida (individual): Mitjançant un test elaborat amb Kahoot, reforçarem el coneixement sobre les CD de l’àmbit digital dels participants.

(nota pel coordinador del seminari: Entreu a Kahoot (cal estar donat d’alta) i cerqueu l’activitat "Competències bàsiques de l'àmbit digital" i executeu-lo).

 

En grups, analitzar les activitats digitals i no digitals a la sessió des del punt de vista de la guia de seqüenciació que es va proposar des del seminari TAC del Vallès Oriental IV. Mirar que els grups siguin per nivell educatiu i heterogenis quant a les activitats que ja incorporen eines digitals i les que no.

 

Finalment, a la fitxa d'anàlisi de l'activitat escriure els indicadors d'avaluació de les competències bàsiques de l’àmbit digital que s'han treballat en aquella activitat.

 

 

Exemples:

 

 

2 - Treball al centre

 

Es recomana que es traspassi a la Comissió TAC de cada centre la feina feta en aquesta sessió del Seminari TAC, així com donar a conèixer els documents que es van desenvolupar al seminari TAC del Vallès Oriental IV, per tal d’analitzar l’estat del tractament de les CD de l’alumnat de cada centre.

 

 

 

Podeu compartir opinions, idees, propostes, etc sobre aquest tema a la Xarxa Docent, dins el grup "Competències Digitals"