Sessió 4


Inclusió digital i Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA)

A - Introducció 

 

Aquesta quarta sessió s'orienta a conèixer la forma de dissenyar entorns d'aprenentatge en els que els recursos i les activitats que es proposin s'ajustin al màxim a les necessitats i interessos dels alumnes a qui van destinats.

Es tracta, això sí, d'una introducció a com fer-ho tenint com a base el conjunt de pautes que proporciona el Disseny Universal per a l'Aprenentatge. 

 

El DUA ajuda a estar a l'altura del repte de la diversitat suggerint materials d'instrucció flexibles, tècniques i estratègies que donin poder als educadors per atendre i reconèixer aquestes múltiples necessitats. Un currículum dissenyat universalment està generat des del principi per tractar de satisfer les necessitats educatives del major nombre d'usuaris, fent innecessari el costós procés d'introduir canvis un cop dissenyat el currículum general

Imatge

 

B - Eix temàtic de la sessió: Inclusió digital i Disseny Universal per a l'Aprenentatge (DUA)


Tot seguit es proposa l’estructura de la sessió indicant cadascuna de les accions que cal treballar.

 

 

Introducció a la inclusió digital i el DUA

 

 

 

Accions que es desenvolupen al voltant de la inclusió digital des del Departament d'Ensenyament 

 • Jornada d’inclusió digital: #JID17
 • Grup de treball "Ús de dispositius mòbils per la inclusió"
 • Seminari telemàtic d’inclusió digital (SID)
 • Seminari STAC - CREDA
 • Tallers de creació de materials digitals

 

Jornada d’inclusió digital: #JID17
 

Organitzada conjuntament per ÀreaTAC, Servei d’innovació i formació d’infantil i primària i Servei d’Atenció a la Diversitat i Inclusió, i els Serveis Territorials de la zona on es realitzarà.

A la web de la Jornada podreu trobar tots els materials publicats: 

 http://blocs.xtec.cat/jornadainclusiodigital/

 

La propera serà la sisena edició: 1 d’abril a Barcelona. Inscripció del 6 al 20 de març de 2017.

 
Grup de treball "Ús de dispositius mòbils per la inclusió educativa"

El grup es va constituir per a treballar vers la minimització de barreres d'aprenentatge per a que tots els alumnes puguin participar a l'aula i aconseguir l'èxit educatiu, independentment de les seves capacitats.

Les accions del grup s'enfoquen cap a la personalització de l'aprenentatge. Bàsicament és un grup de recerca per a la inclusió.

Està format per mestres, educadors, professorat de secundària, professionals d'EAP, CREDA i CREDV treballant en diversos nivells de primària i secundària en centres ordinaris i d'educació especial

Imatge
Evolució de participants en el grup:
Les experiències del grup de treball es recullen al bloc: http://blocs.xtec.cat/mobilsperlainclusio/

En aquest grup es disposa de 50 tauletes de préstec, impulsades pel programa mSchools, per realitzar experiències en els centres.


Seminari telemàtic d’inclusió digital (SID)


Espai de suport i reflexió sobre com les TAC poden potenciar les possibilitats d'aprenentatge i participació de tot l'alumnat.

Punt de trobada de professionals molt diversos (mestres, professors, logopedes, EAP...) que treballen per la inclusió de tothom a les aules.

Es presenten eines, recursos i estratègies TAC d'aplicació específica que donen resposta a la diversitat de l'alumnat.

Evolució de participants: 

curs 2016-2017

187 assignacions

167 centres

curs 2015-2016

91 assignacions

89 centres

curs 2014-2015

69 assignacions

63 centresSeminari STAC-CREDA 


El seminari el formen professionals amb perfil CREDA (Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius) i TAC de cadascun dels deu serveis educatius de Catalunya.

Es realitza des de fa tres cursos a raó de tres sessions presencials cada curs. 

Es presenten eines TAC que poden ser útils per les reeducacions logopèdiques i per donar suport a alumnes amb trastorn de llenguatge.

Es treballa, també, amb el desenvolupament del NODES de CREDA.
Tallers de creació de materials digitals 

Es realitzen en els centres educatius durant un dia en el mes de juny. 

Consisteix en un grup de docents que es reuneixen en un centre educatiu per crear materials digitals.

L'espai que recull els treballs desenvolupats en les darreres convocatòries és a

 http://blocs.xtec.cat/tacremat/ 


 

1 - Treball presencial al Seminari

      

Us proposem fer una anàlisi d’experiències publicades a Toolbox per tal de valorar el grau d’inclusió i accessibilitat, d’acord amb les orientacions del DUA, que us indiquem tot seguit:

 • Les pràctiques reeixides i inclusives són per tot l’alumnat i professorat. Tots hi participen.
 • Les activitats són significatives, diverses, flexibles i properes a la realitat de l’alumnat.
 • És important l’ús metodològic de les TAC: com s’utilitzen a l’aula, com es dissenya l’activitat pensant en tots els alumnes.
 • Les aplicacions han de ser accessibles, obertes, versàtils.
 • Cal analitzar com els alumnes les reben i com demostren l’assoliment del coneixement per la seva part.
 • Una bona eina TAC impulsa el treball cooperatiu, promou l’autonomia dels alumnes i la capacitat de gestionar el propi procés d’aprenentatge, fomenta la motivació, ajuda a reflexionar…
 • El producte final és obert a diferents formats. Els alumnes trien com volen presentar el seu resultat.
 
Experiències que es proposa analitzar:

Feu-ne l'anàlisi en grups.

 

 

2 - Treball al centre 

 

Us proposem desenvolupar, amb les persones del claustre o equip docent del vostre centre, una proposta d'activitat d'acord amb les pautes del DUA que teniu resumides a les orientacions d'anàlisi que fareu al seminari presencial, a partir d'una activitat que ja tingueu i amb la que treballeu amb l'alumnat, afegint elements que l'enriqueixin.  

 

Per exemple, a partir d'uns materials o llibre amb text, afegir codis QR o altres elements (Realitat Augmentada...) per enriquir l’accessibilitat (que apuntin a vídeos, arxius de so, etc).

 

 

 

Referències

 

Diversitat i NEE a XTEC - http://xtec.gencat.cat/ca/recursos/dnee/dua