Sessió 5 (pel vostre compte)

Pla TAC


Document elaborat per: Àrea de Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Data: Febrer 2018

 


 


Aquesta sessió 4 del seminari ha estat reorientada respecte de la previsió de temes inicial. S’ha prioritzat tractar el Pla TAC, com instrument clau lligat al Projecte Educatiu de Centre i eix vertebrador dels projectes i de la transformació digital dels centres educatius.

 

IMPORTANT

 

Cal que els CRP, amb suficient antelació a la sessió del Seminari TAC, enviïn un correu als centres que hi participen, demanant que facilittin l’accés a l’aplicació del Pla TAC a la persona que assisteix al seminari en representació del seu centre.

 

 

 


 

 

Dinàmica del Seminari

 

A - Introducció

 

Informacions diverses sobre aquests seminaris, espais de suport i recursos:

 

 • Jornades previstes
 •  
 • Jornada d’Inclusió Digital
 • Data: 5 de maig de 2018
 • Lloc: A Girona, el lloc concret encara pendent de confirmar, però segurament a la UdG
 • Jornada Programació i robòtica educativa #JPRE
 • Data: 12 de maig al Citilab
 • Lloc: Citilab (Cornellà)
 • mSchools

 

 

 

 

B - Eix temàtic de la sessió: Pla TAC

 

 

És molt important compartir significats quan es tracta de marcs conceptuals. La publicació El Pla TAC de centre va significar el punt de partida per a la implantació de la planificació de les TAC als centres de Catalunya. En aquest document es posava èmfasi en la necessitat de prendre decisions de forma compartida i planificar, a curt i més llarg termini, tots els temes relacionats amb les tecnologies digitals - des dels més tècnics als més pedagògics- a partir d'una diagnosi inicial i seguint unes fases. El Pla TAC no és una fita en sí mateix, sinó un camí a recórrer, sovint recursiu i cíclic però que es va ampliant a mesura que es desenvolupa. L'adopció de les tecnologies digitals per a l'aprenentatge dels alumnes ha de ser un revulsiu per impulsar canvis més profunds en el centre.

 1. Llegiu les pàgines  5 a 7 y el capítol 5 de la publicació El pla TAC de centre i el document Tecnologies per a l’aprenentatge i el Coneixement, inclòs a les instruccions d’inici de curs referides al Projecte Educatiu de centre.
 2. Mireu la presentació El Pla TAC de centre : cal conèixer les fases del Pla
 3. Accediu a la pàgina del Pla TAC a la XTEC i conegueu a fons tots els continguts de la pàgina: observeu l'esquema i els 5 temes de què consta el Pla TAC:
 4. Cliqueu els objectius i llegiu-los. Aquests són els objectius generals.
 5. Aneu a l'apartat Recursos i vegeu com estan organitzats pels 5 temes del Pla. Aquesta documentació pot orientar quan es realitzen equips de treball amb els professors en el context de la comissió TAC.

Proposem que aquesta primera activitat sigui individual.

 

Activitat 1: Reflexió inicial sobre les TAC al centre

Indicacions per a la persona coordinadora del seminari:

 

A partir de les següents preguntes munteu un KahootPlickersMentimeter (o el sistema que cregueu convenient) per fer una reflexió de l’ús de les TAC al seu centre.

1.PLA TAC. Quin és el nivell de desenvolupament del pla TAC al vostre centre?

 

A)        No l’hem iniciat ni sabem per on començar.

B)        No l’hem iniciat però tenim la informació necessària per iniciar-lo.

C)        L’hem iniciat però trobem que els documents són complexos.

D)   Ja disposem del pla TAC i ara hem de continuar-lo.

 

2. Detecció de necessitats, mancances  i coneixements TAC del Claustre i del centre.

Quines mancances tecnològiques observeu  al vostre centre?

 

A)        Problemes de connectivitat a la Xarxa

B)        Manca de recursos (ordinadors d’aula / ordinadors del professorat / PDIs…)

C)        Manca de gestió sobre els equipaments informàtics

D)   Altres ………………………………………….

 

3. Quines necessitats detecteu en el professorat en relació a les TAC al centre.

 

A)        Formació TAC del professorat escassa.

B)        Manca de temps  per a preparar projectes relacionats amb les TAC.

C)        Manca de recursos TAC a disposició.

D)   Poca implicació del professorat entorn les TAC.

 

4. Metodologia / Competència Digital.  Es treballa en equip?

 

A)        No, en general el professorat treballa de manera individual.

B)        No, i creiem que cal més cohesió entre el professorat.

C)        Sí, el professorat treballa de manera individual però participa en projectes en grup (tipus grups de treball, projectes innovadors, etc).

D)   Sí, el centre treballa per projectes i el professorat interrelaciona habitualment.

 

5. Infraestructures. Es disposa d’un inventari detallat dels equipaments TAC?

 

A)        No.

B)        No ho sabem.

C)        Sí, però ens calen eines per poder-ho tenir més controlat.

D)   Sí.

 

6. Comissió TAC. Existeix la Comissió TAC?

 

A)        No, encara no l’hem constituïda i no sabem com fer-ho.

B)        No, encara no l’hem constituïda però ja tenim les bases.

C)        Sí, però està formada per poc professorat del centre.

D)   Sí, i funciona molt bé.

 

Font : INS Narcís Oller

Arribats a aquest punt, cal organitzar els participants al Seminari en grups d’entre 3 i 5 persones per tal de fer les activitats que es proposen tot seguit (2 i 3)

 

Activitat 2: Pluja d’idees d’actuacions derivades del Pla TAC

 

A partir de l’activitat anterior, desenvolupeu una pluja d’idees de les actuacions que creieu que implicarà el desenvolupament del Pla TAC en el vostre centre i que caldrà tenir com a base de treball de la Comissió TAC.

 

Us recomanem utilitzar PadletTricider o Linoit  o algun altre recurs que us permeti enregistrar la pluja d’idees. També es pot dur a terme amb post-it a la pissarra, paper, vidre...

Aquesta petita llista d’idees pot ajudar als participants...

 

 • Crear un projecte educatiu en l'àmbit digital amb competències digitals, objectius i indicadors
 • Gestió de fotos al núvol
 • Formació del professorat
 • Coordinar eines TAC i millorar la formació
 • Posar en marxa Nodes
 • .....

 

Font : INS Narcís Oller

Classificar les idees i propostes d’actuacions seguint aquestes categories o bé creeu-ne de pròpies. Recomanem l’ús de Google Drive per aquesta tasca:

 Possible classificació de les actuacions, a criteri de cada centre:

 

 • DOCUMENTAL
 • FORMATIU
 • PEDAGÒGIC
 • DINAMITZADOR
 • TÈCNIC
 • COMUNICACIONS
 • ...

 

 

L'aplicació informàtica Pla TAC, un assistent

Sovint s'ha confós elaborar el Pla TAC amb la utilització de l'aplicació. Aquesta no és més que un assistent per redactar el Pla.

EN CAP CAS S’HA DE COMENÇAR EL PLA UTILITZANT DIRECTAMENT L’APLICACIÓ.

Abans d'utilitzar-la, cal haver compartit i debatut la Visió de les TAC al centre i tenir informacions prèvies per realitzar correctament la diagnosi i prendre un seguit de decisions: quins objectius específics ens proposem, quines actuacions durem a terme, qui en serà el responsable i com i quan avaluarem si s'han assolit.

És important conèixer a fons tant les funcionalitats com els continguts (ítems) de l'aplicació.

Anem pas a pas:

Només els 11 objectius generals, que ja hem llegit abans, estan predeterminats i són inamovibles.

Per cada objectiu general, l'aplicació proposa objectius específics que es poden editar triant-los, eliminant-ne o afegint-ne.

1.  Document Ítems de l'aplicació informàtica Pla TACVeureu TOT el contingut que hi ha dins l'aplicació.

 

Aquest mapa us mostra també l’estructura i pantalles de l’aplicació. Font : INS Narcís Oller

 

2. Observeu com està organitzat:  a través d'unes graelles que relacionen els ítems tal com ho fan dins l'aplicació:

 

 • La diagnosi amb les propostes d'actuació i els recursos
 • Els objectius específics amb els indicadors (a partir de la pàgina 57)

3. Obriu el document Exemple d'informe

En qualsevol moment de l'elaboració del Pla, es pot generar un informe en format PDF o Word que mostra totes les dades que s'han entrat a l'aplicació.

 

4. També teniu a disposició un Manual d'ús de l'aplicació  per si teniu dubtes sobre el seu maneig.

 

5. Llegiu el document Procés d’elaboració del Pla TAC de centre  que es troba a la banda dreta de la pàgina web: s’indica com elaborar el Pla amb l’ús de l’aplicació i la necessitat d’avaluar-ne les actuacions i  revisar-lo periòdicament.

 

 

 

Activitat 3: Punts forts i febles de les TAC al vostre centre

 

A partir de l’activitat anterior, extreieu els punts forts i febles. A partir d’aquestes reflexions demanar propostes de solucions en tots els àmbits.

 

Us recomanem utilitzar PadletTricider o Linoit o algun altre recurs que us permeti enregistrar la pluja d’idees.

 

Per a desenvolupar aquesta activitat us proposem centrar-vos en els objectius. Rellegiu-los i penseu en els punts forts i febles que sorgeixen en referència als objectius generals del Pla TAC. Com diem a l’enunciat de l’activitat, no només es tracta de fer aflorir punts forts i febles, sinó que cal que rumieu solucions i propostes per a superar tot allò que us sembli negatiu.

 

 

Compartiu les adreces (URL) del recurs que heu utilitzat al Seminari en aquest FORMULARI.

 

Activitat 4: Intercanvi d’idees des de l’aplicació del Pla TAC

 

 

Consisteix a que una persona del grup, que tingui drets sobre l’aplicació del Pla TAC, entri en el pla del seu centre i comenti els diferents apartats amb la resta de companys del grup. Es tracta de generar un intercanvi entre els diferents particpants sobre el contingut i la mecànica de l’aplicació.

 

 

 

NOTA IMPORTANT

 

Tingueu ben present que el Pla TAC és un document en revisió periòdica i contínua. La seva reedició acostuma a ser anual. Mai ha de ser un producte final, sinó en elaboració permanent.

 

És molt important implicar a tota la comunitat educativa, essent la Comissió TAC qui desenvolupi i/o executi el màxim d’accions que es deriven del pla.

 

 

 

C - TREBALL A CENTRE

 

Traslladeu la informació i les feines que heu fet en aquesta sessió del Seminari TAC al vostre centre, tant si ja disposeu d’un Pla TAC com si encara no l’heu iniciat.

Tingueu present que la implicació i el compromís de l’equip directiu és clau, així com el seu lideratge en la transformació digital del centre, sense oblidar que el pla ha de ser fruit del consens de tota la comunitat educativa, amb uns objectius clars, concrets i assumibles.

 

Compartiu els punts forts i febles en aquest FORMULARI.

 

Tutorials de les aplicacions que es proposen dins les activitats